ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ បេសកកម្ម សិក្ខាសាលា និង​បណ្ដុះបណ្ដាល
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ២៨៧ សហវ.ហក សំណើសុំបន្ថែមវិសាលភាពមួយចំនួនដើម្បីអនុវត្ដការចំណាយប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 19-Jan-2015
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 252.40 KB
    ចំនួនទាញយក 145