ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ អាហារូបករណ៍
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ៧៣៨ សហវ.ហក សំណើសុំគោលការណ៍ដំឡើង២៥% លើប្រាក់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតបរទេស
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 11-Feb-2015
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 394.19 KB
    ចំនួនទាញយក 46