ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ សារាចរ
ប្រភេទចំណាយ បេសកកម្ម សិក្ខាសាលា និង​បណ្ដុះបណ្ដាល
ឈ្មោះឯកសារ សារាចរលេខ ៦៦៧៩ ករណីសំណើសុំពិនិត្យនិងសម្រេចស្ដីពីការអនុវត្ដនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការចំណាយថវិការបស់អគារធនធាន មជ្ឃមណ្ឌលគរុកោសលភូមិភាគ
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 20-Aug-2015
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 721.47 KB
    ចំនួនទាញយក 82