ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ ច្បាប់គតិយុត្តទូទៅ
ឈ្មោះឯកសារ គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី ការរៀបចំ និងដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 01-Jan-2013
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 12.03 MB
    ចំនួនទាញយក 34