ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត្យ
ប្រភេទចំណាយ ប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម
ឈ្មោះឯកសារ អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកម្រិតរបបម៉ោងកំណត់ ម៉ោងបន្ថែម និងប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម សម្រាប់ការបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ 30-Jan-2017
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 1.02 MB
    ចំនួនទាញយក 257