ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ៤៨៩៨ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតបន្តនិរន្តភាពនៃលិខិតលេខ ៨១៤៩ សហវ.អថ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ២០១៧ និងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខ
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 13-Jun-2017
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 485.48 KB
    ចំនួនទាញយក 12