ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ គម្រោងចំណាយថវិការដ្ឋរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី-ខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
ចេញដោយ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 23-Mar-2022
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 145.54 KB
    ចំនួនទាញយក 13