ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ តារាងបែងចែកមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈឆ្នាំ២០២២(ថវិការដ្ឋ)របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី-ខេត្ត
ចេញដោយ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 23-Mar-2022
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 2.72 MB
    ចំនួនទាញយក 7