ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត្យ
ប្រភេទចំណាយ ចំណាយផ្សេងៗ
ឈ្មោះឯកសារ អនុក្រឹត្យលេខ២៤២.អនក្រ.បក ស្ដីពីការបង្កើនចំនួនអង្គភាពថវិកា និងការប្រគល់សិទ្ធិជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិជូនអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ 14-Dec-2021
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 2.66 MB
    ចំនួនទាញយក 24