ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ប្រកាសអន្ដរក្រសួង
ប្រភេទចំណាយ ច្បាប់គតិយុត្តទូទៅ
ឈ្មោះឯកសារ ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ ៦២០ សហវ ស្ដីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 13-Oct-2021
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 465.64 KB
    ចំនួនទាញយក 2