ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ សេចក្ដីណែនាំ​ លេខ ២៦ អយក.សណន ស្ដីពី ការបង្រៀន និងរៀនពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 28-Jun-2021
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 2.20 MB
    ចំនួនទាញយក 0