ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ៣៨៣២ អយក ស្តីពីសំណើសុំដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តថវិការជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ២០២១ និងបណ្តាឆ្នាំនៅខាងមុខ នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 18-Oct-2021
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 802.54 KB
    ចំនួនទាញយក 2