ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ៣៩៤៩ អយក ហវ ស្តីពី សំណើសុំពន្លឿនការទូទាត់ថវិកាកម្មវិធីពេញលេញសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកា ២០២១
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 21-Oct-2021
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 367.67 KB
    ចំនួនទាញយក 1