ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ៥៩៤២ សហវ ស្តីពី ករណីចំណាយសម្រាប់ទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test)
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 22-Jul-2021
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 382.68 KB
    ចំនួនទាញយក 12