ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ៨៦១ អយក.ហវ ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាជំនាន់ទី៣(EFMS V3)លើមុខងារគ្រប់គ្រងថវិការជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាននៅតាមអង្គភាពថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្ដាលនិងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី​​ ខេត្ត
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 26-Feb-2021
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 578.02 KB
    ចំនួនទាញយក 8