ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ប្រកាស
ប្រភេទចំណាយ បេសកកម្ម សិក្ខាសាលា និង​បណ្ដុះបណ្ដាល
ឈ្មោះឯកសារ ប្រកាសលេខ ២៩៥៤ អយក.ប្រក ស្ដីពីគោលការណ៍និងយន្ដការការងារគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀន
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 15-Dec-2020
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 4.61 MB
    ចំនួនទាញយក 17