ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ៥៤៣ អយក.ហវ ស្ដីពីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍បន្ដនិរន្ដភាពនៃលិខិតលេខ២៨៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 08-Feb-2021
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 714.43 KB
    ចំនួនទាញយក 18