ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត្យ
ប្រភេទចំណាយ ច្បាប់គតិយុត្តទូទៅ
ឈ្មោះឯកសារ ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ០៩៣ ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 28-Jan-2020
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 2.15 MB
    ចំនួនទាញយក 96