ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ លទ្ធកម្ម
ឈ្មោះឯកសារ ច្បាប់ស្តីពី លទ្ធកម្មសាធារណៈ
ចេញដោយ ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ 14-Jan-2012
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 1.38 MB
    ចំនួនទាញយក 96