ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត្យ
ប្រភេទចំណាយ ច្បាប់គតិយុត្តទូទៅ
ឈ្មោះឯកសារ អនុក្រឹត្យលេខ០៨១ ស្តីពី ការបង្កើតការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ លើការចំណាយថវិការដ្ឋ ទៅតាមក្រសួង ខេត្ត-ក្រុង-ក្រុងស្វយ័ត-រាជធានីភ្នំពេញ​ និងអង្គការសាធារណៈ រដ្ឋបាល
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ 16-Nov-1995
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 1.81 MB
    ចំនួនទាញយក 34