ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត្យ
ប្រភេទចំណាយ ច្បាប់គតិយុត្តទូទៅ
ឈ្មោះឯកសារ អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ 08-Dec-2019
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 1.60 MB
    ចំនួនទាញយក 16