ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត្យ
ប្រភេទចំណាយ ច្បាប់គតិយុត្តទូទៅ
ឈ្មោះឯកសារ អនុក្រឹត្យ ស្តីពី តារាងភាគនៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ និងតារាងភាគនៃប្រាក់បៀរត្យជាប់ពន្ធប្រចាំខែ
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ 13-Feb-2020
បរិយាយ អនុក្រឹត្យនេះ មានគោលបំណងកំណត់់តារាងភាគនៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ និងតារាងភាគនៃប្រាក់បៀរត្យជាប់ពន្ធប្រចាំខែ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 826.10 KB
    ចំនួនទាញយក 22