ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ ប្រកាសលេខ ១៩១៥ អយក.ប្រក ស្ដីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកាកម្មវិធីជូនអង្គភាពថវិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញេវត្ថុ
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 12-Dec-2019
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 356.50 KB
    ចំនួនទាញយក 16