ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត្យ
ប្រភេទចំណាយ ច្បាប់គតិយុត្តទូទៅ
ឈ្មោះឯកសារ អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ 20-Nov-2017
បរិយាយ អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក ស្ដីពី​ការកែប្រែ និង​ដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមាតុភាព​ជូន​មន្ដ្រី​រាជការ មន្ដ្រីកម្មសិក្សា និងមន្ដ្រីជាប់​កិច្ចសន្យា​ជាស្ដ្រីដែល​សម្រាលកូន និង​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភបុណ្យសព​ជូន​គ្រួសារ​សពមន្ដ្រី​រាជការ មន្ដ្រីកម្មសិក្សា និងមន្ដ្រីជាប់​កិច្ចសន្យាដែល​ទទួល​មរណភាព
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 2.81 MB
    ចំនួនទាញយក 12