ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ៧៥៥៣ អយក.ហវ ស្ដីពីសុំណើសុំផ្ទេរឥណទានរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងកិច្ចការអាស៊ានចូលអង្គភាពថវិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ តទៅ
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 27-Dec-2019
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ jpg |
  • ទំហំ 665.97 KB
    ចំនួនទាញយក 11