ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ៣៨៥០ អយក.ហវ ស្ដីពីករណីផ្ទេរឥណទានថវិកាចំនួន ១៣ ៥៩០ ៩៧២ ០០០ រៀល(ដប់បីប៊ីលាន ប្រាំរយកៅសិបលាន ប្រាំបួនរយចិតសិបពីរពាន់រៀលគត់) ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ របស់អង្គភាពថវិកាថ្នាក់រដ្ឋបាលកណ្ដាល ស្ថិតនៅក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដោយបង្វែរចូលអង្គភាពថវិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 02-Aug-2019
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 547.98 KB
    ចំនួនទាញយក 27