ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ បុរេប្រទាន
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ៧៣១១ អយក.ហវ​ ស្ដីពីសុំណើសុំពន្យាពេលកាលបរិច្ឆេទការដកសាច់ប្រាក់និងទូទាត់ថវិកាបុរេប្រទានសម្រាប់បើកផ្ដល់អាហារូករណ៍ជូនសិស្សក្រីក្រជួបការលំបាកក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 31-Dec-2018
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ jpg |
  • ទំហំ 84.28 KB
    ចំនួនទាញយក 43