ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ សារាចរលេខ ០៧ សរ ស្ដីពីការកំណត់នីតិសម្រាប់ការបើកផ្ដល់បៀវត្សរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីមួយៗជូនមន្ដីរាជការស៊ីវិលនិងមន្ដ្រីសាធារណៈផ្សេងទៀត
ចេញដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ 12-Dec-2018
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 2.31 MB
    ចំនួនទាញយក 4