ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ១២៤៥សហវស្តីការផ្តល់អាហាររូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រថ្នាក់ទី១ ថ្នាក់ទី២ និងថ្នាក់ទី៣
ចេញដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 03-Nov-2018
បរិយាយ ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាហាររូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រ
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 907.46 KB
    ចំនួនទាញយក 41