ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ លិខិតលេខ ៦៣២៩ អយក.ហវ ស្ដីពីករណីបង្កើតតារាងឧបសម្ព័ន្ធរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានថវិកាកម្មវិធីពេញលេញរបស់អង្គភាព នៅរដ្ឋបាលកណ្ដាលក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់ការអនុវត្ដថវិកាឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 28-Nov-2018
បរិយាយ
ប្រភេទឯកសារ jpg |
  • ទំហំ 88.92 KB
    ចំនួនទាញយក 74