ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ឈ្មោះឯកសារ ការទូទាត់ និងផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីរាជការ
ចេញដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ 01-Jun-2018
បរិយាយ ព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាព​ បុគ្គលិកអប់រំ សាលារៀន និងសិស្ស
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 1.06 MB
    ចំនួនទាញយក 27