ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
មើលលម្អិត
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងៗ
ប្រភេទចំណាយ ចំណាយផ្សេងៗ
ឈ្មោះឯកសារ គោលការណ៍កំណត់អោយចំណាយបណ្ដោះអាសន្ន លើសោហ៊ុយធ្វើដំណើរតាមរាជធានី ខេត្ត
ចេញដោយ នាយកដ្ឋានកិច្ចការប្រឡង
កាលបរិច្ឆេទ 09-Aug-2018
បរិយាយ គោលការណ៍កំណត់អោយចំណាយបណ្ដោះអាសន្ន លើសោហ៊ុយធ្វើដំណើរតាមរាជធានី ខេត្ត
ប្រភេទឯកសារ pdf |
  • ទំហំ 7.74 MB
    ចំនួនទាញយក 39