ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
អនុក្រឹត្យ​លេខ១៩១ ស្ដីពីការប្រគល់មុខងារ​នានាពាក់ព័ន្ធនឹង​ការគ្រប់គ្រងការអប់រំកុមារតូច ការអប់រំបឋមសិក្សា និង​ការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធឱ្យ​ទៅដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Sep-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៨ សជពអវ ស្តីពីផ្តល់ថវិកាពាមរង្វាន់នាយកល្អនិងគ្រូបង្រៀនល្អ
ចេញដោយ : ទីស្ដីការគណរដ្ឋមន្ដ្រី
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Mar-2015
អនុក្រឹត្យ ១៣៧ អនក្រ.បក ស្ដីពី​ការផ្ដល់​រង្វាន់​ដល់​ជ័យ​លាភីសិស្សពូកែ ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និង​វិទ្យាសាស្ត្រ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Jan-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៦ អនក្រ​បក​ ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តឹទៅរបស់អយកឆ្នាំ ២០១៦
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Jul-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨ អនក្រ.បក ស្ដីពីការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 11-May-2015
អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកម្រិតរបបម៉ោងកំណត់ ម៉ោងបន្ថែម និងប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម សម្រាប់ការបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Jan-2017