ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
អនុក្រឹត្យលេខ ២១៦អនក្រ.បក ស្តីពីប្រាក់បេសកកម្មក្នុង និងក្រៅប្រទេស សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Apr-2014
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤អនក្រ.ប្រក ស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រនៅបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 17-Mar-2015
អនុក្រឹត្យលេខ ១០២អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់ការចំណាយដោយឡែក សម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពជាអាទិភាព នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Oct-2002
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៥អនក្រ.បក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្តល់ប្រាក់បុរេប្រទាន សម្រាប់ចំណាយថវិកាចរន្ត និង​ចំណាយថវិកាវិនិយោគសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Sep-2009
អនុក្រឹត្យលេខ ១០៥អនក្រ.បក ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Oct-2006
អនុក្រឹត្យ លេខ ៥៨ អនក្រ.បក ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 11-May-2015
អនុក្រឹត្យ​ ​១៧៤​ អនក្រ.បក ស្ដីពីអាហារូបករណ៍​ និង​របបឧបត្ថម្ភជីវភាពអន្ដេវាសិក សម្រាប់​សិស្ស និស្សិតសិក្សា​តាមគ្រឹះស្ថាន​សិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 15-May-2014