ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
យុទ្ធសាស្រ្ដចតុកោណ-ដំណាក់កាលទី៤
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Oct-2018
អនុក្រឹត្យ ៣០៩ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងសេវាបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Dec-2014
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៩ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកំណត់អត្រាភាគទានបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការបង់ភាគទានរបបសន្ដិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្ដ្រីសាធារណៈ អតីតមន្ដ្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 08-May-2018
លិខិតលេខ១១០២៥ សហវ.អថ សំណើសុំផ្ទេរឥណទានថវិកចំនួន ៦ ២៨១ ១២៦ ០០០ រៀល (ប្រាំមួយប៊ីលានពីររយប៉ែតសិបមួយរយម្ភៃមួយពាន់រៀលគត់) ជូនក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧)។
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Nov-2017
លិខិតលេខ ២១៤២ សហវ.អថ សំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ពិនិត្យឲ្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាផ្ដល់ថវិកាជូនប្រធានមណ្ឌលសំណេរ និងប្រធានមណ្ឌលកំណែដើម្បីទិញហ្វឺតសរសេរក្ដារខៀនសម្រាប់ដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៧-២០១៨
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 27-Mar-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧អនក្រ.បក ស្តីពីប្រាក់តំបន់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្នុងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាល
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Mar-2015
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦អនក្រ.បក ស្តីីពីការកែសម្រួលប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Mar-2015