ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 20-Nov-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩ អនក្រ.បក ស្ដីពីការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសពិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦២
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Mar-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិល
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Mar-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៤ អនក្រ.បក ស្ដីពីការបែងចែកឥណទានចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិតាមជំពូកនៃច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 26-Dec-2018
លិខិតលេខ ២៤៣ ករណីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម​ក្នុងការអនុវត្តថវិកាដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ ឆ្នាំ ២០១៩ និងឆ្នាំបន្ទាប់
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Jan-2019
ប្រកាសលេខ ៥២៣ សហវ ប្រក ស្ដីពី​ការដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច នៃមាតិកាថវិកា​របស់​រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 09-May-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៤ អនក្រ.បក ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់តាវកាលិកផ្នែកហានិភ័យការងារ សម្រាប់មន្ដ្រីសាធារណៈ និងផ្នែកថែទាំសុខភាព​ សម្រាប់មន្ដ្រីសាធារណៈ អតីតមន្ដ្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Aug-2017