ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
អនុក្រឹត្យលេខ២៤២.អនក្រ.បក ស្ដីពីការបង្កើនចំនួនអង្គភាពថវិកា និងការប្រគល់សិទ្ធិជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិជូនអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Dec-2021
លិខិតលេខ ៥៨៦៤ សហវ.អថ ស្តីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំសរសេរនិក្ខេបបទ និងស្រាវជ្រាវចំនួន ៤ ០០០ ០០០រៀល/ម្នាក់ សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
កាលបរិច្ឆេទ : 02-Jul-2020
អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៣​ អនក្រ.បក ស្ដីពីការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យនិងភូមិភាគចំនួន៤មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគឦសាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែង សាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការខេត្តចំនួន១៥ និងសាលាអនុវត្ដឲ្យមកស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 07-Sep-2020
អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.បក ស្ដីពីប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 12-Jan-2021
អនុក្រឹត្យ​ លេខ១០ អនក្របន ស្តីពី ការកម្រិតរបបម៉ោងកំណត់ ម៉ោងបន្ថែម និងប្រាក់ម៉ោងបន្ថែមសម្រាប់ការបង្រៀនក្នុងបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Jan-2017
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ០៩៣ ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 28-Jan-2020
អនុក្រឹត្យលេខ០៨១ ស្តីពី ការបង្កើតការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ លើការចំណាយថវិការដ្ឋ ទៅតាមក្រសួង ខេត្ត-ក្រុង-ក្រុងស្វយ័ត-រាជធានីភ្នំពេញ​ និងអង្គការសាធារណៈ រដ្ឋបាល
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទ : 16-Nov-1995