ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ១០៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករនៅនាយកដ្ឋានអប់រំពិសេស
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 31-Jan-2019
ប្រកាសលេខ ២៤២ សហវ ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ភូមិសាស្រ្ដនៃមាតិកាថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 27-Dec-2015
ប្រកាសលេខ ១៥៣៣ សហវ.អថ ស្ដីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Dec-2018
ប្រកាសលេខ 1212 សហវ ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Nov-2017
ប្រកាសលេខ ៩៦៥ អយក.ប្រក ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុនៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Oct-2016
ប្រកាសលេខ ១៩៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ដអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Mar-2018
លេខ ១១៣៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការប្រគល់សិទ្ធិជូនប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច ក្នុងការពិនិត្យសម្រេចចុះទិដ្ឋាការលើលិខិតធានាចំណាយ និងលើអាណតិ្តបើកប្រាក់សម្រាប់ចំណាយបេសកកម្មនៅប្រទេសអាស៊ាន
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 17-Oct-2018