ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកាសលេខ ២៧៤ សហវហក ស្ដីពីការប្រគល់សិទ្ធិជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុជូនមន្រ្ដីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ អមផ្ទាល់តាមក្រសួង ស្ថាប័ននៅរដ្ឋបាលកណ្ដាលក្នុងការពិនិត្យសម្រេចផ្ដល់ទិដ្ឋាការលើលិខិតធានាចំណាយ និងលើអាណតិ្តបើកប្រាក់
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 17-Mar-2016
ប្រកាសលេខ៦៦៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី នីតិវិធីចំណាយតាមរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 28-Jul-2020
ប្រកាសលេខ ៥២១ សហវ.ប្រក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Jun-2020
ប្រកាស ១២៨២ សហវ.ប្រក ស្ដីពីសិទ្ធិអំណាច ការទទួលខុសត្រូវ និង​នីតិវិធីអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់អង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 27-Oct-2016
ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់គម្រោងនៃមាតិកា​ថវិការបស់​រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 07-Sep-2017
ប្រកាសលេខ ៧៣២ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់​មូលនិធិនៃ​មាតិកា​ថវិកា​របស់​រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Jul-2014
ប្រកាសលេខ ៧២៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពីវិធានការប្រើប្រាស់វិក្កបត្រ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Aug-2019