ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ០១៦ សហវ.ប្រក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Jan-2018
ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ៥២៤.សហវ.ប្រក ស្ដីពីការអនុវត្ដកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ និងកូនអាយុក្រោម ២ឆ្នាំនៃគ្រួសារមានប័ណ្ណសមធម៌ឬប័ណ្ណអាទិភាព
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 21-May-2019
ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ២៥១ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ដអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 11-Mar-2019
ប្រកាសអន្ដរក្រសួងលេខ ១២៤៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រថា្នក់ទី១ ទី២ និងថ្នាក់ទី៣
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 06-Nov-2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥០៥សហវ.ប្រក ស្តីពីគោលការណ៍សម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ ប្រឡងឧត្តមសិក្សា មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈប្រឡងគ្រូបង្រៀន និងប្រឡងអាហារូបករណ៍
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Jun-2001
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៣២សហវ.ប្រក ស្តីពីគោលការណ៍សម្រាប់ហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួតកីឡាជាផ្លូវការគ្រប់ប្រភេទប្រចាំឆ្នាំ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 26-Feb-2003
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧១៦ សហវ.ប្រក ស្តីពី គោលការណ៍សម្រាប់ប្រមូលផ្តុំហ្វឹកហាត់ក្រុមជម្រើសជាតិ និងការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិផ្លូវការប្រចាំឆ្នាំ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 07-Jul-2015