ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ២៤៦៦ សហវ​​ ហក​ ចុះថ្ងៃទី04 ខែមេសា ឆ្នាំ2016​ ស្តីពីគោលការណ៌អនុញ្ញាតប្រាក់អហារូបករណ៌ដល់និស្សិតពិការ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 04-Apr-2016
លិខិតលេខ៤៨៩៣ សហវ. ស្ដីពីករណីសុំគោលការឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមមន្ដ្រី​វាយតម្លៃសម្រាប់ចុះ​វាយតម្លៃ​ផ្ដល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ លើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 23-Jun-2016
លិខិតលេខ៧៧៧៨ ចុះច្ញៃទី១៣ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៦ សី្ពគីការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៦
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Sep-2016
លិខិត ៣៦៦ អយក ហ.វ ការកែសម្រួលប្រកាសអន្តរក្រសួង ៥០៥
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Jan-2016
គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី ការរៀបចំ និងដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងអង្គភាពថវិកា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jan-2013