ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ០០៨ សហវ ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាលើសន្លឹកអាណត្តិបើកប្រាក់និងនីតិវិធីនៃកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Apr-2018
លិខិតលេខ ១២១៨ អយក.បល សំណើសុំកំណត់គោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្ដជូននាយកសាលាចំណេះទូទៅ គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និងគ្រូឧទ្ទេស
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 15-Mar-2016
លិខិតលេខ៦៩៩៦ សហវ.អថ គោលការណ៍បេសកកកម្មលើស១០និងក្រោម២០ថ្ងៃសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអយក
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Aug-2016
លិខិត ០៥ អនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ផ្ដល់សិទ្ធិសម្រេចជូនប្រធាន​អង្គភាពថវិកាមិនមែនជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ សម្រាប់ការចំណាយនិងការទូទាត់ប្រាក់​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 04-Jan-2016
លិខិតលេខ ២៨៧ សហវ.ហក សំណើសុំបន្ថែមវិសាលភាពមួយចំនួនដើម្បីអនុវត្ដការចំណាយប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 19-Jan-2015
លិខិតលេខ ៧៣៨ សហវ.ហក សំណើសុំគោលការណ៍ដំឡើង២៥% លើប្រាក់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតបរទេស
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 11-Feb-2015
ច្បាប់ស្តីពី លទ្ធកម្មសាធារណៈ
ចេញដោយ : ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 14-Jan-2012