ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លេខ ១០០៤៣ សហវ.អថ ករណីសំណើសុំពិនិត្យនិងសម្រេចលើសេចក្ដីព្រាងសៀវភៅណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អនុវត្ដមូលនិធិកែលម្អសាលារៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Oct-2018
គោលការណ៍កំណត់អោយចំណាយបណ្ដោះអាសន្ន លើសោហ៊ុយធ្វើដំណើរតាមរាជធានី ខេត្ត
ចេញដោយ : នាយកដ្ឋានកិច្ចការប្រឡង
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Aug-2018
យុទ្ធសាស្រ្ដចតុកោណ-ដំណាក់កាលទី៤
ចេញដោយ : រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Oct-2018
ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
ចេញដោយ : ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ : 30-Oct-1994
ករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍សម្រាប់​ចំណាយពិសេសលើសម្ភារៈរៀន និង​បង្រៀន
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Dec-2018
លិខិតលេខ ៣២៧៤ សហវ អថ ករណីសុំគោលការណ៍តម្លើង ៣០ដុល្លាលើប្រាក់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតបរទេស
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Apr-2017
លិខិតលេខ០០៨ សហវ ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាលើសន្លឹកអាណត្តិបើកប្រាក់និងនីតិវិធីនៃកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 09-Apr-2018