ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ១១២៦ អយក.ហវ ស្ដីពីករណីប្ដូរឈ្មោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា (FMIS) នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 06-Mar-2019
លិខិតលេខ ៥៥៦ សហវ.អនស ស្ដីពីតារាងប៉ាន់ស្មានថ្លៃសំបុត្រយន្ដហោះប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 26-Dec-2018
លិខិតលេខ ៦៤៤៧ សំណើសុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម​ក្នុងការអនុវត្តថវិកាដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 03-Dec-2018
ការកំណត់ឲ្យប្រើប្រព័ន្ធលេខខ្មែរ
ចេញដោយ : ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី
កាលបរិច្ឆេទ : 10-Sep-2015
លិខិតលេខ ៧៣១១ អយក.ហវ​ ស្ដីពីសុំណើសុំពន្យាពេលកាលបរិច្ឆេទការដកសាច់ប្រាក់និងទូទាត់ថវិកាបុរេប្រទានសម្រាប់បើកផ្ដល់អាហារូករណ៍ជូនសិស្សក្រីក្រជួបការលំបាកក្នុងឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 31-Dec-2018
លិខិតលេខ ០១៥ សហវ ស្ដីពីការបើកប្រាក់បៀវត្សខែតុលា ខែវិច្ឆិកា ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Sep-2018
លិខិតលេខ ២៩ អយក.សណន ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់សៀវភៅសិក្សាគោល
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 12-May-2014