ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ១០៤៤៥ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំបុរេប្រទានថវិកាជំពូក ៦០ ៦១ និង៦២ ចំនួន ១៣ ៧៩៣ ២៣២ ០០០ រៀលសម្រាប់ចំណាយលើសកម្មភាពជាអាទិភាពចាំបាច់ និងបន្ទាន់ក្នុងឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Oct-2019
លិខិតលេខ​ ៨៤៤ អយក.ហវ ស្ដីពីករណីកំណត់ទូទាត់ថវិកាដំណើរការសាលារៀន(SOB) សម្រាប់ការអនុវត្ដថវិកានៅតាមសាលារៀនសាធារណៈទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ២០១៩ និងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Feb-2019
លិខិតលេខ ៨០១៥ សហវ.អថ ស្ដីពីសំណើសុំកែសម្រួលគោលការណ៍ចំណាយមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្ដមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ សាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការខេត្ដ និងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគខេត្ដចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Aug-2019
បញ្ជីថ្លៃទំនិញ និងសេវាកម្មត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩ កម្រងសម្រង់ថ្លៃទំនិញ និងសេវាកម្មលើទីផ្សារ រាជធានីភ្នំពេញ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Feb-2019
លិខិតលេខ ១៨៩ សហវ.អគស តារាងប៉ាន់ស្មានថ្លៃសំបុត្រយន្ដហោះប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Apr-2019
លិខិតលេខ ៣៦០៧ សហវ.អរតន ស្ដីពីករណីសំណើអនុញ្ញាតឲ្យការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មជ្ឍមណ្ឌលកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការខេត្ដ គ្រប់គ្រងនិងអនុវត្ដថវិកាដូចថវិកាដំណើរការសាលារៀនចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 03-May-2019
លិខិតលេខ ១៧៨១ អ.រតន. ស្ដីពីករណីសំណើសុំឲ្យការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិ និង​សាលាគរុកោសល្យនិង​វិក្រឹតការខេត្ត គ្រប់គ្រង និង​អនុវត្តថវិកាដូចថវិកាដំណើរការសាលារៀន
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 26-Mar-2019