ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លិខិតលេខ ៨០១៥ សហវ.អថ ស្ដីពីសំណើសុំកែសម្រួលគោលការណ៍ចំណាយមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្ដមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ សាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការខេត្ដ និងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគខេត្ដចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 18-Aug-2019
បញ្ជីថ្លៃទំនិញ និងសេវាកម្មត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩ កម្រងសម្រង់ថ្លៃទំនិញ និងសេវាកម្មលើទីផ្សារ រាជធានីភ្នំពេញ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 24-Feb-2019
លិខិតលេខ ១៨៩ សហវ.អគស តារាងប៉ាន់ស្មានថ្លៃសំបុត្រយន្ដហោះប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 29-Apr-2019
លិខិតលេខ ៣៦០៧ សហវ.អរតន ស្ដីពីករណីសំណើអនុញ្ញាតឲ្យការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ មជ្ឍមណ្ឌលកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រឹតការខេត្ដ គ្រប់គ្រងនិងអនុវត្ដថវិកាដូចថវិកាដំណើរការសាលារៀនចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 03-May-2019
លិខិតលេខ ១៧៨១ អ.រតន. ស្ដីពីករណីសំណើសុំឲ្យការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិ និង​សាលាគរុកោសល្យនិង​វិក្រឹតការខេត្ត គ្រប់គ្រង និង​អនុវត្តថវិកាដូចថវិកាដំណើរការសាលារៀន
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 26-Mar-2019
កូដសម្គាល់និងឈ្មោះអង្គភាពថវិការបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 11-Mar-2019
លិខិតលេខ ១១២៦ អយក.ហវ ស្ដីពីករណីប្ដូរឈ្មោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា (FMIS) នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ តទៅ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 06-Mar-2019