ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីលេខ ៧០៦ សជណ អវ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការ​ រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ជម្រាបជូន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Jul-2020
លិខិតលេខ ៩០១៩ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍សម្រាប់ចំណាយពិសេសលើសម្ភាររៀន និងបង្រៀន និងដំណើរការសាលារៀនកុមារពិការភ្នែក និងគថ្លង់ នៃវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសទាំងប្រាំ
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 13-Sep-2018
លិខិតលេខ ២៥៨ សហវ.អគស ស្ដីពីតារាងប៉ាន់ស្មានថ្លៃសំបុត្រយន្ដហោះប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 01-Jul-2020
ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២០៧/០៣២ ច្បាប់ស្ដីពីការអប់រំ
ចេញដោយ : ព្រះមហាក្សត្រ
កាលបរិច្ឆេទ : 12-Aug-2007
លិខិតលេខ ១០៤៤៦ សហវ.អថ ស្ដីពីសំណើសុំបុរេប្រទានថវិកាផ្នែកអប់រំ ជំពូក ៦១ និង៦២ ចំនួន ៣ ៧៥២ ៤៧៥ ០០០ រៀល ជូនក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Oct-2019
លិខិតលេខ ១០៤៤៥ សហវ.អថ ស្ដីពីករណីសំណើសុំបុរេប្រទានថវិកាជំពូក ៦០ ៦១ និង៦២ ចំនួន ១៣ ៧៩៣ ២៣២ ០០០ រៀលសម្រាប់ចំណាយលើសកម្មភាពជាអាទិភាពចាំបាច់ និងបន្ទាន់ក្នុងឆ្នាំ២០១៩
ចេញដោយ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ : 25-Oct-2019
លិខិតលេខ​ ៨៤៤ អយក.ហវ ស្ដីពីករណីកំណត់ទូទាត់ថវិកាដំណើរការសាលារៀន(SOB) សម្រាប់ការអនុវត្ដថវិកានៅតាមសាលារៀនសាធារណៈទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ២០១៩ និងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខ
ចេញដោយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
កាលបរិច្ឆេទ : 22-Feb-2019